Tượng thánh anton cao 63cm bằng gỗ pơmu TGH08

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh anton cao 63cm bằng gỗ pơmu, mã số TGH08.

Chất liệu: Gỗ pomu tự nhiên.

Kích thước: Tượng gỗ công giáo thánh anton cao 63cm.